توصيه هاي كوتاه براي كشت هويج در گروه نانتس
كشت ارقام هویج در تراكم هاي ۲-۱ ميليون بوته در هكتار پيشنهاد ميشود ولي براي پاره اي ديگر از گروه ها ي هيبريد بين ۳-۲ ميليون بوته در هكتار را توصيه نموده اند . جهت توليد محصول در جه يك از نظر كمي و كيفي بايد خاك سبكي براي كشت هويج در نظر گرفت . مصارف سموم نماتدکش و حشره كش قبل از كشت ميتواند از توليد ریشه هاي Off Shape  بكاهد.

 

 

سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 63 مهمان آنلاین