new-logo

گوجه فرنگی رقم دلند از شرکت ارگون هلند

Daland F1, Ergon

 رقم مخصوص کشت هوای باز ( دتر مینیت)

بسیار پر بار

بوته فوی با تولید متوازن

میوه گرد با وزن متوسط ۲۲۵-۱۸۰ گرم و بسیار سفت

تولید ۷-۵ میوه در هر خوشه

مخصوص کشتهای بهاره و پائیزه است و در کشتهای بهاره زود رس می باشد

متحمل به ویروس موزائیک گوجه فرنگی، ورتیسلیوم ، فوزاریوم، نماتد و TY

daland-1 3
يكشنبه, 01 ارديبهشت 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :145575

در حال حاضر 6 مهمان آنلاین