new-logo

گوجه فرنگی رقم ندا از شرکت ارگون هلند

Neda F1, Ergon

 رقم مخصوص کشت هوای باز ( دتر مینیت)

دارای بوته قوی و متوسط رس

بسیار پر بار

میوه های بلوکی با وزن متوسط ۱۷۰-۱۴۰ گرم و بسیار سفت

متحمل به ورتیسلیوم، فوزاریوم، نماتد مولد غده، ویروس TY و لکه باکتریائئ و ویروس TSWV

neda
يكشنبه, 01 ارديبهشت 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :145575

در حال حاضر 70 مهمان آنلاین