سوپر اوربانا یونی ژن
متوسط تا ديررس

دارای بوته بسيار پر رشدکه نباید بیش از ۲۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰ بوته درهکتارکشت شود

ميوه آن بلوکي به وزن ۱۵۰-۱۳۰ گرم

دارای میوه سفت و قابل حمل و نقل

برداشت ميوه بدليل سستي دم گل با بخشي از آن جدا مي شود

در اکثر مناطق کشور با استقبال کشاورزان مواجه شده است


super-urban-p

Super Urbana-1 resize
سه شنبه, 30 بهمن 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان :135769

در حال حاضر 81 مهمان آنلاین