گوجه فرنگی زیتونی رقم کد ۸۱۷ از شرکت ارگون هلند

ES ۵۰۰۵-۸۱۷ F۱ Ergon

بسیار پر بار

خوشه چند شاخه

زودرس

شگل میوه زیتونی، قرمز رنگ و سفت

شکل میوه زیتونی به وزن ۱۵-۱۰ گرم

متحمل به ویروش موزائیک گوجه فرنگی، فوزاریوم ریس ۳، TY، و نماتد مولد غده

es 5005-817 3
يكشنبه, 01 ارديبهشت 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان :145575

در حال حاضر 30 مهمان آنلاین