هندوانه

/هندوانه
هندوانه2019-12-28T11:21:01+03:30

هندوانه
هندوانه از محصولاتی است که زودرسی آن می تواند منافع قابل توجهی برای کشاورزان بوجود آورد، علاوه بر واریته مورد کشت  استفاده از پلاستیک (Mulch)در روی پشته ها، تولید نشاء در سینی های مخصوص ، و آبیاری قطره ای می تواند در زودرس موثر باشد
در آبیاری هندوانه باید دقت بیشتری نسبت به سایر انواع این گروه مانند خیار و خربزه نمود، زیرا که ریشه های عمیقی داشته و نیاز به نفوذ آب در لایه ای پائینی خاک دارد، البته تا زمانی که میوه به  ۳/۴ اندازه طبیعی خود برسد، پس از آن فواصل آبیاری طولانی شده تا درصد قند و زبری گوشت میوه افزایش یابد. استرس در آبیاری باعث قهوه ا ی شدن انتهای میوه Blossom End Rot و کوزه قلیانی شدن آن می شود، که البته به هر دلیلی اگر تلقیح گل مشکل ایجاد شود میوه های بدشکل ظاهر خواهد شد

برداشت میوه
برداشت میوه رسیده کار مشکلی است که برای غیر حرفه ایها بهتر است چند میوه از نواحی مختلف مزرعه برداشت و قند و زبری آن تست گردد و بر اساس آن برداشت صورت پذیرد و در غیر این صورت توجه به خشک شدن ریشک متصل به انتهای اتصال میوه به ساقه اصلی مد نظر قرار گیرد و را ه دیگر تغییر رنگ میوه از سبز روشن به سبز تیره است و بالاخره تلنگر زدن به میوه برای شنیدن صدای بم است

بیماریها
بیماریهای برگی در هندوانه کمتر مشاده می شود ولی بیماریهای خاکزی بویژه فوزاریوم بسیار شایع است

×
Show

جدیدترین محصولات