هویج

/هویج
هویج2019-10-31T09:56:30+03:30

توصیه های کوتاه برای کشت هویج در گروه نانتس
کشت ارقام هویج در تراکم های ۲-۱ میلیون بوته در هکتار پیشنهاد میشود ولی برای پاره ای دیگر از گروه ها ی هیبرید بین ۳-۲ میلیون بوته در هکتار را توصیه نموده اند . جهت تولید محصول در جه یک از نظر کمی و کیفی باید خاک سبکی برای کشت هویج در نظر گرفت . مصارف سموم نماتدکش و حشره کش قبل از کشت میتواند از تولید ریشه های Off Shape  بکاهد.

×
Show

جدیدترین محصولات