پیاز

/پیاز
پیاز2019-10-31T09:56:56+03:30

توصیه های کوتا ه در مورد کشت پیاز

در مواقعی که نشاء کاری میشود ، فقط بوته های قوی را انتقال باید داد . کودهای ازته سرک بعد از شروع غده بستن نباید مورد مصرف قرار گیرد.کودهای ازته زیادتر از معمول باعث قطور شدن ساقه در محل یقه شده ، هم چنانکه دوقلو زائی – حساسیت به آلودگی های بیماری زا ، و ویروسی – کاهش مقاومت انباری داری محصول را باعث خواهد شد .

×
Show

جدیدترین محصولات