گل کلم

/گل کلم
گل کلم2019-12-28T11:25:50+03:30

توصیه های کوتاه در مورد کلم
از کشت گل کلم در خاکهای بسیار سنگین باید پرهیز نموده و از تابش نور خورشید به طبق جلوگیری کرد، یا باید ارقام با پوشش مناسب را مورد کشت قرارداد و یا با بستن برگها از نفوذ نور به طبق جلوگیری نمود . مصرف کودهای شیمیایی قابل حل در آب باید در ابتداء رشد انجام گیرد . تراکم کشت در گل کلم بین ۲۵،۰۰۰ الی ۳۰،۰۰۰ بوته در هکتار پیشنهاد میگردد .

×
Show

جدیدترین محصولات