فلفل دلمه قرمز پلوتونیو شرکت انزازادن

/, فلفل, فلفل دلمه انزا زادن, فلفل قرمز, فلفل گلخانه ای/فلفل دلمه قرمز پلوتونیو شرکت انزازادن
فلفل دلمه قرمز پلوتونیو شرکت انزازادن2019-12-04T11:54:57+03:30

Project Description

فلفل دلمه قرمز پلوتونیو شرکت انزازادن

Plutonio bell pepper-enza zaden

واریته جدید فلفل بلوکی قرمز برای کشتهای پائیزه/زمستانه ، بوته باز با تشکیل میوه خوب حتی در شرایط دمائی بالا و فلفلهای درشت با دیواره ضخیم و همشکلی خوب از ویژگیهای این رقم است از مقاومتهای خوبی برخوردار است . متحمل به PVY:۰ و TM 0,۳ و مقاوم به TSWV:۰ و Ma,Mi,Mj

×
Show

جدیدترین محصولات