گوجه فرنگی فضای باز رقم دلند از شرکت ارگون هلند

/, گوجه فرنگی, گوجه فرنگی فضای باز, گوجه فرنگی هوای باز ارگون/گوجه فرنگی فضای باز رقم دلند از شرکت ارگون هلند
گوجه فرنگی فضای باز رقم دلند از شرکت ارگون هلند2019-10-26T09:57:21+03:30

Project Description

گوجه فرنگی رقم دلند از شرکت ارگون هلند

Daland F1, Ergon

رقم مخصوص کشت هوای باز ( دتر مینیت)

بسیار پر بار

بوته فوی با تولید متوازن

میوه گرد با وزن متوسط ۲۲۵-۱۸۰ گرم و بسیار سفت

تولید ۷-۵ میوه در هر خوشه

مخصوص کشتهای بهاره و پائیزه است و در کشتهای بهاره زود رس می باشد

متحمل به ویروس موزائیک گوجه فرنگی، ورتیسلیوم ، فوزاریوم، نماتد و TY

×
Show

جدیدترین محصولات