گوجه فرنگی فضای باز سوپر اوربانا از شرکت یونی ژن

/, گوجه فرنگی فضای باز, گوجه فرنگی هوای باز یونی ژن, یونی ژن/گوجه فرنگی فضای باز سوپر اوربانا از شرکت یونی ژن
گوجه فرنگی فضای باز سوپر اوربانا از شرکت یونی ژن2019-10-26T10:33:46+03:30

Project Description

سوپر اوربانا یونی ژن
متوسط تا دیررس

دارای بوته بسیار پر رشدکه نباید بیش از ۲۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰ بوته درهکتارکشت شود

میوه آن بلوکی به وزن ۱۵۰-۱۳۰ گرم

دارای میوه سفت و قابل حمل و نقل

برداشت میوه بدلیل سستی دم گل با بخشی از آن جدا می شود

در اکثر مناطق کشور با استقبال کشاورزان مواجه شده است

×
Show

جدیدترین محصولات